The Core‎ > ‎

Protokoll för styrelsemöte 2012-10-08

skickad 15 okt. 2012 13:07 av Elias Giertz

Närvarande: Elias Giertz, Amanda Forsman-Sundell, Nils Werner

  

§1 Mötets öppnande

Elias Giertz hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet.

 

§2 Val av mötesfunktionärer

a) Val av ordförande

Amanda Forsman-Sundell utsågs av styrelsen till mötets ordförande.

b) Val av sekreterare

Elias Giertz utsågs till mötets sekreterare.

c) Val av justerare

Nils Werner utsågs till justerare av protokollet för mötet.

 

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av styrelsen utan ändringar.

 

§4 Ekonomisk rapport

Elias Giertz redogjorde för organisationens ekonomi, som inte förändrats avsevärt sedan föregående styrelsemöte.

 

Rasmus Eriksson-Rodriguez, projektledare för Assassination Game, har önskat pengar för att köpa in skedar till deltagarna i spelet. Styrelsen beviljade förslaget och godkänner att 90 kr får användas. Nils Werner ansvarar för att meddela Rasmus om beslutet.

 

§5 Social verksamhet

Elias Giertz rapporterade från Assassination Game-gruppen och förklarade att arbetet flyter på. Styrelsen ansåg att det inte fanns anledning att lägga sig i arbetet då medlemmarna och projektledaren sköter det otroligt bra själva.

 

Styrelsen beslutade att anordna Halloween-firande den 26 oktober, i samma stuk som förra året. Nils Werner och Amanda Forsman-Sundell ansvarar för att kontakta en medlem som kan styra upp det. Elias Giertz ansvarar gör att godis köps in. Amanda Forsman-Sundell står för pynt. Elias Giertz ansvarar för att kontakta filmkvälls-teamet angående skräckfilmsvisning.

 

§6 Serviceverksamhet

Mötet med ABC-Gruppen diskuterades. ABC-Gruppen kommer att leverera mössor till YBC i tre år framöver. Avtal är tecknade för år 2014, 2015 och 2016.

 

Priser för årets studentmössor, 2013, fastslogs. Elias Giertz ansvarar för att information går ut till treor.

 

§7 Föreningsverksamhet

Styrelsen lyfte inga frågor.

 

§8 Påverkansarbete

Amanda Forsman-Sundell kommer tillsammans med flera IB-elever att ha ett möte med delar av ledningsgruppen angående den allmäna studiesituationen på IB. Flera problem med lärare rapporteras och styrelsen bad Amanda återkoppla efter avslutat möte.

 

Elias Giertz fick i ansvar att titta på hur en rutin för klagomål på lärare kan utformas. Detta för att The Core ska kunna ägna sig fullt ut åt viktiga ärenden i stället för att ta tag i flera oviktiga. Detta skulle dessutom göra att det blev tydligare för personal och elever vilken roll The Core har. Styrelsens allmänna hållning är att The Core ska kunna stötta elever som behöver hjälp att driva frågor mot lärare, men det är just nu oklart i vilken form det ska ske. Elias återkopplar på nästa möte.

 

Elias Giertz fick i ansvar att se över möjligheterna att utbilda styrelsen och medlemmar i skoljuridik.

 

Styrelsen uppmanades att fundera på hur lärarpristävlingen kan göras om till julavslutningen.

 

§9 Intern organisation

Inga frågor lyftes.

 

§10 Övriga frågor

Inga frågor lyftes.

 

§11 Nästa möte

a) Styrelsemöte

Nästa möte kommer att äga rum den 9 november 2012.

 

b) Kårmöte

Nästa kårmöte kommer att äga rum den 7 november 2012.

 

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Comments