[Namnlös]‎ > ‎

Skolinspektion - information till föräldrar/vårdnadshavare

skickad 8 nov. 2010 09:34 av Johanna Gagner   [ uppdaterad 8 nov. 2010 11:18 av Emma Rosén ]
Information till föräldrar/vårdnadshavare, elever och
personal om Skolinspektionens regelbundna tillsyn


Får eleverna den utbildning de har rätt till? Hur goda är elevernas resultat? Har
eleverna möjlighet att nå de mål som finns i kursplanerna, efter sina förutsättningar?
Vad görs för att verksamheten i er skola ska fungera bra och för att den ska kunna förbättras? Kan föräldrar och elever påverka? Det är några exempel på frågor som Skolinspektionens regelbundna tillsyn ska besvara.

Vad innebär den regelbundna tillsynen?


Tillsynen ska visa om verksamheten fungerar enligt de nationella läroplanerna och kursplanerna och om bestämmelserna, till exempel i skollagen, följs. Den regelbundna tillsynen ska framför allt bidra till att förbättra kvaliteten i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolorna och vuxenutbildningen.

Hur genomförs den regelbundna tillsynen?


Skolinspektionens inspektörer besöker alla grund- och gymnasieskolor i kommunen.
Inför besöket har inspektörerna läst igenom material och bland annat tagit del av
elevenkäter/verksamhetsbedömningar och hur kommunen och skolorna själva värderar sin verksamhet i sina kvalitetsredovisningar. Beroende av vilken typ av inspektion som ska göras på en skola bestäms om enbart rektorn eller om samtal med olika grupper och även lektionsbesök ska förekomma. Vilka som blir intervjuade bestäms av inspektörerna tillsammans med skolledningen. När inspektörerna fått en bild av hur undervisningen är upplagd och fungerar görs en bedömning om skolan arbetar enligt vårt nationella regelverk.

Vad händer sedan?


När hela den regelbundna tillsynen är avslutad skriver Skolinspektionen en
rapport och ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats.

Behövs förberedelser inför samtalen?


Du behöver inte förbereda dig inför besöket, inte heller om du ska bli intervjuad.
Enskilda personers uppfattningar eller arbete kommer inte att kunna urskiljas i
Skolinspektionens beslut och skolrapport eller i muntlig återkoppling.

Din medverkan är viktig

Skolinspektionen anser det viktigt att inspektionsarbetet är öppet och ger så stor
delaktighet som möjligt åt dem som är berörda. För barn och föräldrar finns inget tvång att delta i intervjuer. Om någon förälder anser att barnet av olika skäl inte skall delta i en formell intervju bör personalen på skolan erhålla denna information.

Har du frågor?

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10

www.skolinspektionen.se

Du kan få mer information på webbplatsen www.skolinspektionen.se (klicka därefter på Regelbunden tillsyn). Vid frågor om tillsynen är du välkommen att kontakta undervisningsrådet Marie Wiberg-Svensson, tfn: 08-586 080 93, e-post: marie.wiberg-svensson@skolinspektionen.se

Comments