[Namnlös]‎ > ‎

Pressmeddelande från regeringen

skickad 17 sep. 2008 05:04 av daniel.lundqvist@ybc-nacka.se   [ uppdaterad 17 sep. 2008 05:17 ]
Hej,
Bifogar ett pressmeddelande från regeringen. Har fet-markerat några viktiga avsnitt som har med oss på YBC att göra.
Vi ligger som synes strategiskt ganska rätt.

MVH
Daniel Lundqvist
Bitr Rektor YBC


Artikel
Svenska Dagbladet 17 september 2008
Maud Olofsson, Näringsminister, vice statsminister
Jan Björklund, Utbildningsminister
Lars Leijonborg, Högskole- och forskningsministerLär ungdomar att bli företagare

I budgetpropositionen satsar regeringen 16 miljarder kronor på att förbättra för företagandet. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar.

Förslagen stärker drivkrafterna för investeringar, nyanställningar och minskar företagens administrativa börda. Tillsammans med andra insatser som presenteras i budgetpropositionen bidrar detta till att dämpa nedgången i ekonomin och mildrar effekterna på arbetsmarknaden.

Men i slutändan är det inte staten som skapar jobb, utan människor som vågar och vill driva företag.

Många ungdomar kan tänka sig att starta ett företag, men tvekar eftersom de inte vet hur man gör eller törs satsa på en egen idé. Här kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa dem att utveckla de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Det gäller alltså att redan i skolan väcka entreprenörskapsandan hos eleverna.

Regeringen har presenterat en ambitiös reformagenda för grundskolan. Det handlar om tydligare utvärdering med skriftliga omdömen, nationella prov från trean och betyg från årskurs sex.

Elever som inte hänger med ska få extra stöd och hjälp. Med tydligare krav och tidigare stöd menar regeringen att fler elever når skolans kunskapsmål. Regeringen planerar också en stor gymnasiereform. Syftet är att fler ungdomar ska lämna gymnasiet med godkända betyg. Skolan ska präglas av arbetsro och trygghet. Detta är viktiga förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper.

Mycket av det som utmärker en bra entreprenör - förmågan att lösa problem, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra - är också de egenskaper som eleverna behöver för att klara sina studier och bli framgångsrika i vuxenlivet.

Utbildning i entreprenörskap är därför värdefull också utanför företagsvärlden. Regeringens ambition är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet.

För att uppnå detta presenterar regeringen idag en strategi för entreprenörskap. För det första behöver färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap få större utrymme i skolan. De handlar till exempel om att ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Vid översynen av grundskolans och gymnasieskolans kursplaner avser regeringen att ge Skolverket i uppdrag att se över hur entreprenörskap kan arbetas in i relevanta styrdokument. Regeringen avser också att ge Skolverket i uppdrag att kartlägga och analysera pågående arbete för att kunna stödja det som är bra.

För det andra måste gymnasieelevernas möjligheter att fördjupa sig i entreprenörskap och företagande förbättras. Regeringen överväger att föreslå att ett nytt gymnasieprogram med inriktning mot ekonomi inrättas.


Genom det pågående försöket med lärlingsutbildningar i gymnasieskolan ökar elevernas insikt i företagandets förutsättningar. Detta knyter också den gymnasiala yrkesutbildningen närmare arbetslivet. I budgetpropositionen föreslår regeringen därför att ytterligare 350 miljoner kronor avsätts för lärlingsplatser 2009-2011.

För det tredje kommer regeringen att satsa på att få fram fler entreprenörsutbildningar inom högskolan. Det ska vara naturligt och enkelt för en blivande ingenjör, läkare eller sjuksköterska som vill bli företagare att läsa entreprenörskap som en kompletterande del till sin utbildning. Det har tillkommit många sådana kurser och program de senaste åren, men mer kan göras.

Regeringen stöder också framväxten av mycket kvalificerade utbildningar på området, entreprenörskapsprogram som också i ett internationellt perspektiv betraktas som verkliga spetsutbildningar.

Flera insatser presenteras i forsknings- och innovationspropositionen för att forskare som gör intressanta upptäckter ska finna en struktur för att kommersialisera sina genombrott. Det är naturligt med en rågång mellan akademi och affärer, men i Sverige finns en klyfta som är alldeles för djup. Regeringen planerar flera åtgärder för att slå broar mellan de två världarna, bland annat att ge uppdrag till Högskoleverket och Nutek.

Även de entreprenörskapsutbildningar som finns inom de eftergymnasiala yrkesutbildningarna utanför högskolan bör kartläggas och analyseras, så att goda exempel kan spridas till andra anordnare.

Med denna strategi hoppas vi att de som är verksamma inom alla nivåer av utbildningsväsendet ska känna sig manade att utveckla undervisningen i entreprenörskap.

Staten kan skapa förutsättningar för ett bra företagar- och entreprenörskapsklimat, men än viktigare för att få fram nästa generations företagare är lärarnas engagemang.--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Utbildning och forskning, Näringsliv, handel och regional tillväxt
Statsråd: Maud Olofsson, Jan Björklund, Lars Leijonborg
Comments