[Namnlös]‎ > ‎

Forskning | Unos Uno på YBC

skickad 20 feb. 2011 07:21 av daniel.lundqvist@ybc-nacka.se
Hösten 2010 bestämde sig Nacka Kommun för att, tillsammans med drygt 10 andra kommuner och friskoleorganisationer, genomföra en forskningsstudie kring effekter och lärdomar av "en dator per elev"-satsningar.

YBC är en av 4 skolor i Nacka Kommun som blivit ombedda att delta i forskningen.
Projektet är redan igång och går nu in i en fas där lärare och elever kommer att bli ombedda att reflektera och svara på frågor kring digitaliseringen av undervisningen.
Projektet kommer innebära erfarenhetsutbyten, fortbildningsdagar och vara en del av konferenser och studiebesöksverksamhet i skolorna och kommunerna

Daniel Lundqvist (bitr Rekt) är ansvarig skolledare på YBC
Johanna Gagner (Mediepedagog) är kontaktperson och länk mellan elever, lärare och forskningsgruppen
Presentation av projektet

Unos Uno- en forskningsstudie av datoriseringen i skolan
Flera kommuner i Sverige har de senaste åren planerat för och infört en dator till varje elev i sina grund- och gymnasieskolor. Behovet av att följa utvecklingen i dessa skolor och se på de effekter denna satsning  har ur olika perspektiv har ökat.  Under tre års tid kommer elva kommuner och Pysslingens skolor AB att genomföra en forskningsstudie där detta aktualiseras. Sveriges Kommuner och Landsting är med medfinansiär till studien.

Projektet Unos Uno ska studera och beskriva hur skolorna arbetar med att nå de mål som finns uppsatta (Lp 94) och särskilt beakta vilka möjligheter och utmaningar som elevdatorerna ger och hur det i sin tur påverkar undervisningen och lärandet.

Unos Uno kommer löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförandet av en dator till varje elev i några kommuner och skolor. Olika perspektiv kommer att belysas i forskningen: hur elevers utveckling och lärande påverkas, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra.

Utvalda skolor har alla arbetat med elevdatorer men befinner sig i olika stadier i utvecklingen. Gemensamt för alla skolor är att de ska ha en satsning på elevdatorer i gång senast ht 2010.

Förväntat resultat
Med forskningsstudien vill man få en möjlighet att identifiera olika effekter som genomförandet av en dator till varje elev har bidragit med. Studiens resultat kommer förhoppningsvis att ge underlag för hur man bäst inför en dator till varje elev så att det ger så stora positiva effekter som möjligt på elevernas lärande. Ambitionen med studien kommer även vara att kunna bidra till kunskapsutvecklingen kring IT i skolan.

Deltagare
Deltagare i
Unos Uno är Nacka, Köping, Falkenberg, Botkyrka, Västerås, Täby, Pysslingen, Malmö, Helsingborg, Sollentuna, Lysekil och SKL.
Projektet kommer att pågå under tre år, 2010-2013. Forskarna levererar en delrapport i slutet av varje år samt håller i ett antal muntliga redovisningar. Slutrapport skall levereras i slutet av 2013.
 

Forskare
Unos Uno utförs av forskare från Örebro Universitet i samarbete med Högskolan i Dalarna.
Åke Grönlund, professor i informatik
Tomas Englund, professor i pedagogik


Projektsamordnare
Helena Ekwall, Projektledare Nacka kommun

Följ forskningsprojektet på: http://www.unosuno.blogspot.com/
Comments